fbpx

GREEN CARE

OM GREEN CARE
KONTAKT OS
Hvad er Green Care?

Green Care er en bred definition for socialpædagogisk og terapeutisk interventioner, der anvender – også i vores behandling – grønne og dyreassisterede metoder og værner om de ressourcer, der er tilgængelige inden for natur, landbrug, skovbrug, gartneri og andre udeerhverv

Forskning viser at omsorg for dyr og planter og ophold i naturen kan skabe velvære, ro og udvikling for mennesker uanset alder eller livssituation.

Målgruppen er fx borgere med psykisk lidelse, bla. angst, depression, indadreagerende adfærd,  selvskadende adfærd,  ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder.

Definitionen omhandler både læringsperspektivet, det pædagogiske og det mere terapeutiske.

Green Care er sammensat af to elementer:
  1. Naturens egen effekt: En følelse af forbindelse med naturen og en grundlæggende opfattelse af naturen som fredfyldt og beroligende.
  2. Psykologiske, sociale og pædagogiske indsatser, som er fælles med indsatser, der ikke nødvendigvis kræver brug af natur.

Green Care byder ind med økonomisk bæredygtige løsninger på en række højaktuelle, politiske dagsordener, bl.a.:

  • Forebyggelse og behandling af psykiske lidelser og stress
  • Effektive læringsveje for udsatte børn og unge
  • Nye job- og beskæftigelsesmuligheder til udsatte borgere.
  • Positiv udvikling i landdistrikterne
    -flere ordinære jobs og mere liv på landet
GREEN CARE group

SOCIAL økonomisk tilgang

Green Care Group har en vision om at kunne sikre alle trin i produktionen af bæredygtige fødevarer med et socialt fokus og en socialt- og cirkulær økonomisk model. Dette skal bl.a sikres ved at alle enheder i Green Care Group drives som Socialøkonomiske Virksomheder, med socialt udsatte borgere som grundstammen for en bred CSR-profil.
 Overskuddet fra de socialøkonomiske virksomheder, fx fra Green Care Groups STU geninvesteres i virksomheden, så den cirkulære socialøkonomiske model sikres.

Green Care Group driver altid forretning med 3-dobbelt bundlinje

1: SOCIAL BÆREDYGTIGHED

-betyder at vi tager et ansvar for vores samfund og de mennesker der lever i vores samfund. Derfor har vores socialøkonomiske virksomhed og landbruget gjort plads til, at borgere som er langt fra arbejdsmarkedet, af forskellige årsager, kan være i et forløb hos os, for dels at finde sig selv, sine ressourcer, dels finde udad af om de opgaver, som er knyttet til vores jordbrug, er noget der kan motivere.

2: ØKOLOGISK BÆREDYGTIGHED

-er ens betydende med at vi skal beskytte, støtte og sikre vores allesammens fælles klode. Klodens ressourcer er knappe og menneskeheden bruger flere ressourcer end kloden kan producere. Vores massive forbrug påvirker natur, klima og miljø.
Klimaet ændres, biodiversiteten falder, drikkevandet forurenes osv. Vi skal sikre næste generation bedre vilkår og vi skal arbejde for et bedre klima, natur og miljø.

3: ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Vi ønsker at skabe de bedst mulige og stabile tilbud til vores elever og borgere, og skabe gode arbejdspladser for vores ansatte. Dette kræver økonomiske midler til investering i bygninger og faciliteter, videreuddannelse af personalet og videreudvikling af tilbuddene m.m.. Derfor er en god og stabil økonomi alt afgørende. 

Organisation

Green Care Group

Green Care Group er en koncern af mindre virksomheder, der aktivt arbejder med Green Care konceptet og udviklingen af socialpædagogiske projekter og – indsatser, hvor der tages afsæt i natur og landbrug, herunder sociale farme, uddannelser, kurser og certificeringer indenfor landbrug og fødevarer, produktion af bæredygtige råvarer, samt daglig drift af socialpædagogiske institutioner med fokus på livskvalitet og meningsfuld beskæftigelse.

Virksomheden består af 4 primære virksomhedstyper

 GREEN CARE GROUP

01. GREEN CARE GROUP

Koncernen er til daglig ledet af Henrik Baier Wedell, der er CEO og driftschef i samarbejde med bestyrelsesformand Bjarne Clemmensen, der sammen med sin hustru, Birgitte Skifter Clemmensen, er grundlægger af Green Care Group koncernen i Danmark. En professionelt ansat bestyrelse er med til at sikre at alle enheder følger koncernens fælles værdier og visioner.
Green Care Group understøtter de forskellige socialpædagogiske tilbud og projekter med HR, ledelsesrådgivning, forretningsudvikling, pædagogisk psykologisk sparring og supervision. Derudover tilbyder Green Care Group administrative løsninger i form af bogholderi, kontrakthåndtering og markedsføring.

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

02. INSTITUTION/BOSTED

Institutioner og botilbud, godkendt under socialtilsynet til indsatser under §103, 104, 66, stk. 1 nr. 5, 107 og 108. Green Care Group tilbyder socialpædagogiske indsatser, psykoterapeutisk behandling og rehabiliteringsforløb med fokus på at det enkelte menneske oplever livskvalitet og støttes i et så selvstændigt liv som muligt i tiden efter ophold hos Green Care. For den enkelte borger bidrager de daglige aktiviteter med afsæt i naturen, landbruget og dyr til en aktiv og stabil hverdag med meningsfuld beskæftigelse.

 

vor SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

03. SOCIAL FARM

De Sociale Farme, der er tilknyttet Green Care Group, har til formål at skabe liv, bæredygtighed og beskæftigelse i landbruget, med afsæt i bl.a FNs Verdensmål, som rettesnor for organisationens arbejde og indgår i hele vores behandlingsforløb af vores indskrevne borgere i vores socialpsykiatriske botilbud. Dette gøres bla.  gennem vores egen produktion af økologiske og bæredygtige råvarer,  vores forskellige sociale indsatser og de forskellige eksterne praktikpladser. 

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

04. ACADEMY

Vores akademi skal forestå al udvikling af vores behandlinger og pædagogiske metoder vi  anvender i vores institutioner og den kommende familiepleje. Akademiet vil ligeledes forestå intern undervisning og uddannelse af vores medarbejdere, samt til vores kommende plejefamilier. Ligeledes skal akademiet forstå ekstern uddannelse og kursusvirksomhed. 

GREEN CARE 

SOCIAL FARMING

En Social Farm er et multifunktionelt landbrug, der målrettet har fokus på social, økologisk og økonomisk bærerdygtighed. På disse landbrug, drages der omsorg for det enkelte menneske, natur, dyr og miljø.

En Social Farm – kan både være ment primært som et behandlings- og beskæftigelsestilbud, mens andre tilbud kan have fokus på at lave en egentlig reel produktion af fødevarer eller andre landbrugsprodukter, og hvor den sociale del er en form for bibeskæftigelse.

EUROPÆISKE ERFARINGER MED SOCIAL FARMING

Green Care, på dansk kaldet den grønne omsorg, er endnu ikke etableret som en samlet indsat på dansk jord, men har for alvor vundet indpas i de  andre nordiske lande, samt i en lang række andre europæiske lande.

De forskellige europæiske lande, der nu praktiserer programmer inden for Green Care gør det på forskellige måder. Østrig og Norge har programmer med certificering af landbrug. Lande som England, Finland, Tyskland, Holland, Frankrig og Italien satser mere på forskning og uddannelse. Finland er fx langt fremme i forhold til at etablere uddannelse både for praktikere og planlæggere.

På baggrund af fælles nationale strategier steg antallet af sociale landbrugsprojekter i Holland fra 75 i 1998 til 720 i 2006. I dag er der i Holland over 12.000 borgere fra den tidligere statslige psykiatri, som enten er under behandling eller i beskæftigelse på de privatejede sociale farme.

En national strategi betyder blandet andet, at gårdene kan få tilskud til at tage folk i behandling eller i beskæftigelse, og at de sociale farme og deres medarbejdere er godkendt som et grønt behandlingssted.

 

GREEN CARE SOCIAL FARMING

Green Care Group arbejder med at omsætte erfaringerne med Social Farming til danske forhold, og arbejde med mennesker med særlige behov i sammenspil med en bæredygtig landbrugsudvikling. Green Care Group ønsker at imødekomme den udvikling dansk landbrug og de understøttende erhverv gennemgår i disse år, med fokus på at holde liv i og udvikle landdistrikterne med nye virksomheder og institutioner. 
En af de største gevinster, er den positive effekt og forskel Social Farming kan have for socialt udsatte. Det er gennem talrige undersøgelser på området, dokumenteret at borgere på kanten af arbejdsmarkedet, gennemgår en stor udvikling ved at komme i arbejde. De får bl.a. en større ansvarsfølelse og noget specifikt at stå op til om morgenen. Green Care Group tilbyder indsatser, hvor fokus rettes på den enkeltes personlige ressourcer, interesser og tilegnelsen af praktiske færdigheder og kompetencer, hvilket er med til at mange får en styrket tro på egne evner og fremtidsmuligheder.

Green Care Group ønsker gennem arbejdet med Social Farming at skabe en kobling mellem udsatte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og fx arbejdsopgaver i landbruget. Arbejdet  med natur, landbrug og dyr kan give en særlig ansvarsfølelse og incitament for socialt udsatte borgere.

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i landbruget, men særligt arbejdet med dyr har en stor betydning for målgruppen, da disse aktiviteter opleves som meningsfulde og kan have en terapeutisk virkning for den enkelte . Samtidig vil socialt udsatte borgere få mulighed for at tilegne sig færdigheder og kompetencer, som er nødvendige for at fungere i et arbejdsliv, hvilket kan øge deres fremadrettede muligheder for at komme i beskæftigelse.
Via lokale, regionale og nationale partnerskaber med centrale interessenter på markedet er visionen af Green Care Group kommer til at fungere som en katalysator for udvikling af koncepter indenfor Social Farming.
Green Care Group anvender FNs verdensmål som en rettesnor for arbejdet mod bæredygtig udvikling, for både mennesker og det samfund vi lever i. Verdensmålene udgør i alt 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at hjælpe med at afskaffe sult og fattigdom i verden, at reducere uligheder og sikre god uddannelse og sundhed til alle.
Link: FNs VERDENSMÅL HER

CSR & FNs 17 VERDENSMÅL

Vi lader os inspirere af nogle af FNs 17 Verdensmål, når vi udvikler forløb, tilgange, metoder, arbejdsprocesser eller forretningsgange. 

HER ER DE TI VERDENSMÅL:

1: AFSKAF FATTIGDOM
Green Care Group arbejder med afskaffelse af fattigdom ved at arbejde med oplæring og optræning af personlige og praktiske kompetencer af mennesker på kanten af samfundet. Helt konkret arbejder Green Care Group med uddannelse og opkvalificering til arbejdsmarkedet via bl.a. STU og lov om aktiv beskæftigelses indsats kap. 10 og 11.
Fremadrettet vil Green Care Group ligeledes rette deres til tilbud mod andre målgrupper i aktivlovens paragraffer.

3: SUNDHED OG TRIVSEL
I vores socialpædagogiske tilbud arbejder vi målrettet med sundhed og trivsel i dagligdagen gennem arbejdet med ADL og fx udvalgte OCN programmer. Livskvalitet, autonomi og livsduelighed  er centralt. Landbrug, heste og natur er omdrejningspunktet i de socialpædagogiske tilbud, på STU og beskæftigelsestilbud. Ophold udenfor i naturen og samvær med dyr kan bidrage til bedre psykisk velbefindende og meningsfuld beskæftigelse har i sig selv har en mental og fysiologisk sundhedsfremmende effekt. Herunder ved man, at borgere i uddannelse eller selvforsørgelse generelt har mindre tilknytning til det offentlige (kommunernes overførelsesindkomster) og sundhedsfremmende institutioner (regionerne, fortrinsvis i forbindelse psykiatriske behandlinger).

4: LIVSLANG LÆRING OG KVALITETSUDDANNELSE
Den enkelte skal støttes bedst muligt i at udnytte sit potentiale og få det bedst mulige liv gennem adgang til meningsfulde fællesskaber og aktiviteter, og livslang læring . Vi ønsker at skabe et godt og inkluderende læringsmiljø, hvor mennesker med særlige behov får mulighed for at udvikle sig, tilegne sig praktiske færdigheder og kompetencer indenfor fx landbrug, heste, skov&jagt samt have & anlæg. Green Care Group kan gennem samarbejdet med Dalum Landbrugsskole tilbyde unge med særlige behov mulighed for at tilegne sig faglige kompetencer indenfor landbrug og få certificeringer, som er anvendelige i konkrete jobs i fx landbruget.

8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Green Care Group ønsker at bidrage til at flere mennesker med særlige behov får uddannelse og kommer i forskellige former for beskæftigelse. 

10: REDUCER ULIGHED:

Vi ønsker at bidrage til bedre muligheder for uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i samfundslivet for mennesker med særlige behov.

11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND: 

Green Care Group søger at sikre vækst og arbejdspladser i landdistrikter og samtidig bidrage positivt til de regionale- og nationale retningslinjer for en bæredygtig og inkluderende landdistrikts udvikling. Dette sker både via de uddannelser og arbejdspladser, som Green Care Group ønsker at skabe i landbruget, men ligeledes gennem de pædagogiske institutioner som Green Care Group driver. Disse institutioner bidrager med administrative, pædagogiske og sundhedsfaglige stillinger i udkantsområderne. Herudover bidrager de pædagogiske institutioner også med at opkøbe og istandsætte bygninger og dermed understøttes de lokale håndværkeres handel i den lokale købmand. De kan dermed fungere som katalysatorer for at holde liv i lokalsamfund, der ellers uddør. LÆS ARTIKEL HER.12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Med fokus på social, økologisk og økonomisk bæredygtighed socialt, økologisk ønsker Green Care Group gennem sine tilbud at bidrage til en bærerdygtig produktion.

15: LIVET PÅ LAND
Green Care Group ønsker at bidrage til at fremtidssikre den danske biodiversitet. Dette gøres bl.a. ved at have en bæredygtig tilgang til arbejdet med naturen.
Vores STU elever undervises bl.a. i, hvordan man bedst muligt sikrer de særlige økosystemer i den danske fauna.

17: PARTNERSKABER FOR HANDLING
Green Care Group arbejder med at skabe konstruktive partnerskaber mellem centrale aktører på området for at sikre den bedst mulige udvikling og forankring af projekterne.

GREEN CARE I DANMARK

Green Care Group og samarbejdet med Green Care Netværket

I Danmark er der flere forskellige tilbud rettet mod forskellige målgrupper og brugerproblematikker, som anvender green care. Green Care Group samarbejder med Green Care Netværket, der er en frivilligt drevet, non-profit organisation, som udvikler og understøtter professionelt arbejde, netværk og sociale tiltag på green care området. Green Care Netværket har fokus på at udvikle praksis og fremme forskning, vidensgenerering, vidensdeling og dokumentation af anvendte metoder inden for green care både nationalt og internationalt ud fra et tværfagligt og tværvidenskabeligt perspektiv.

HVAD SIGER EKSPERTERNE OM GREEN CARE I DANMARK?

Hvad siger eksperterne i Danmark?

Lederen af institutionen Søtofte i Ringsted, Carsten Ørting, der er en af initiativtagerne til at få fokus på Green Care i Danmark, fortæller, at der findes mange forskellige initiativer i Danmark, som falder ind under konceptet Green Care – Grøn Omsorg. Men i modsætning til de fleste andre lande, så har Danmark ikke én samlet strategi for grønne omsorgsprojekter, ligesom Danmark heller ikke har fået omsorgsprojekterne samlet under en eller anden form for organisering. Dette ville ellers komme både de psykisk sårbare og de socialt udsatte, samt landbrugene til gavn.

 Det ville gavne Danmark, hvis Miljø- og Fødevareministeriet og Social- og Indenrigsministeriet finder sammen og fælles tager initiativ til et grundlag for, at der kan laves en entydig national strategi for Green Care i Danmark.

Seniorforsker Karen Thodborg, der forsker i husdyrs adfærd på Århus Universitet, beskæftiger sig med, hvordan terapeutisk kontakt med dyr påvirker mennesker. Karen Thodborg mener, at selvom der mangler evidensbaseret viden, så peger al erfaring på at håndtering og interaktioner med dyr i en landbrugsmæssig kontekst kan have en positiv effekt på sårbare mennesker.

Jeg tænker desuden, at det kan virke mere meningsfuldt end meget andet, som denne gruppe ofte bliver udsat for og sat til. Der er meget, der tyder på, at kontakt med dyr kan have beroligende effekter og på andre måder være stimulerende, men der behøves mere forskning inden for området ” siger Karen Thodborg.

Sammen med forskere fra andre nordiske lande har Karen Thodborg startet et forskningsnetværk, der har til formål at tilvejebringe mere viden om Green Care konceptet.

Seniorforsker i landskabsanalyse og planlægning, Ole H. Caspersen, er enig i, at Danmark går glip af meget ved ikke at udbrede, samle og certificere Green Care.

Ole H. Caspersen har beskæftiget sig med Green Care – Social Farming i en længere årrække. Han oplever en stigende interesse for Green Care fra rigtig mange landbrug.

Jeg får en del henvendelser fra flere landbrug, som gerne vil i gang, men jeg synes, at mange af initiativerne vanskeliggøres af, at der ikke er etableret en egentlig hjælpefunktion, som indebærer kontakt og hjælpefunktion på området” – siger Ole H. Caspersen og foreslår et videns- og rådgivningscenter for Green Care. Noget han mener kræver opbakning fra Social- og Indenrigsministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet.   

Der er opbakning fra Landbruget til Green Care i Danmark. Familieudvalget i Familielandbrugssektionen under Dansk Landbrug og Fødevarer støtter op omkring projektet. De mener, at det kan være med til at skabe vækst i landzonerne og give mange nye arbejdspladser til landbruget. Forkvinden for Familieudvalget, Inger Skamriis Andreasen, deltager selv i den fælles nordiske workshop for forskning i Green Care projektet i norden.

GREEN CARE GROUP

Daglig ledelse

BJARNE CLEMMENSEN

Bestyrelsesformand

T: +45 70272728
M: info@btgc.dk

Henrik Wedell

CEO og driftschef

T: +45 70272728
M: info@btgc.dk

Susan Knage Møller

Pædagogisk leder

T: +45 70272728
M: info@btgc.dk

GREEN CARE GROUP

Bestyrelse

BJARNE CLEMMENSEN

Bestyrelsesformand

T: +45 70272728
M: info@btgc.dk

Jesper Theodorsen

Næstformand

Ejer af Medieplan


M: info@btgc.dk

lilly Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Formand for Dansk Familielandbrugs Familieudvalg afd. Fyn


M: info@btgc.dk

Erik Wanscher

Bestyrelsesmedlem

Chef for Syddansk Erhvervsskole Afd. Odense.


M: info@btgc.dk

bent clemmensen

Bestyrelsesmedlem

Pens. skoleleder


M: info@btgc.dk

Henrik wedell

CEO, driftschef & forstander

(ikke stemmeberettiget)
M: info@btgc.dk

GREEN CARE GROUP

SEND EN BESKED

8 + 5 =

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFON 70272728