fbpx

GREEN CARE

PÆDAGOGISK GRUNDLAG
KONTAKT OS
helhedsorienteret indsats

Vi arbejder målrettet efter at skabe mening og livskvalitet 

 

Pædagogisk tilgang 

Den pædagogiske tilgang og de pædagogiske metoder, der anvendes i de tilbud vi tilbyder, tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, interesser, kompetencer og behov. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats, hvor det gennemgående fokus er, at personen opnår mest mulig livskvalitet, autonomi og en meningsfuld hverdag – også i tiden efter os.

GODE RAMMER FOR UDVIKLING

Struktur, tydelighed og forudsigelighed

Med udgangspunkt i de daglige aktiviteter omkring landbruget, dyrene, skoven og naturen, skabes en struktureret og forudsigelig ramme om hverdagen, hvor læring og udvikling kan understøttes omkring meningsfulde aktiviteter. Vi møder det enkelte menneske anerkendende og udviklingsorienteret, så den enkelte bliver bedre i stand til at fornemme, fortælle og forfølge det, der er vigtigt og meningsfuldt i deres liv. Vi vægter struktur, en fast rytme i dagligdagen og klare aftaler mellem personale og elever/borgere højt. Dette er med til at skabe en tryg og overskuelig hverdag. Der tages individuelle hensyn i form af fx ugeskemaer i f.h.t. hjælp til overblik og forudsigelighed over egen hverdag.

tanke- og handlemønstre

Kognitive metoder

Vi anvender konceptet KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis). KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer, og i et ressourcefokuseret menneskesyn. 

Når vi arbejder kognitivt sker det med udgangspunkt i den enkelte persons måde at opleve, tænke, føle og handle på og med en grundlæggende respekt for for denne persons særlige måde at være menneske på. Vores tilgang er imødekommende, nysgerrig og åben og vi oplever at lysten til forandring opstår i mennesker, der oplever sig forstået og anerkendt. Vi arbejder med den enkeltes grundtanker om sig selv, andre og verden, idet disse har en betydning for identitet, social funktion og selvværd, og fokus rettes på, hvorledes evt. uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre kan ændres.

Realistiske mål for den enkelte

Fokus på ressourcer

Vi hjælper den enkelte med at opdage hvad de er gode til, hvad de kan bidrage med og hvad de trives med. Vi retter fokus på det, der virker og som går godt, og herigennem tydeliggøres ressourcer og kompetencer, som kan give et godt fundament i det videre arbejde. Vi tilstræber åbenhed, når vi har samtaler med vores elever og borgere, så der sættes realistiske mål for fremtiden.

mesterlære & situeret læring

Læring i praksis

Vi arbejder med autentiske læringsmiljøer med henblik på at det enkelte menneske kan få mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det er gennem handling at vi tilegner os viden, begreber og værdier. Læring sker i alle praksisfællesskaber: fx i skolen, arbejdspladsen, i forbindelse med fritidsaktiviteter, i familien, bostedet etc.. Vi påvirker omverden og omverden påvirker os. Ved at se hvordan tingene skal gøres og få lov til at gøre det, tilegner den enkelte sig de færdigheder den konkrete praksis kræver.

På STUen, i beskæftigelsestilbuddene og i boundervisningen er situeret læring, mesterlære og ung til ung- undervisning udgangspunktet. Fælles for disse metoder er at tilegnelse af viden og læring foregår i en konkret praksis med konkrete problemstillinger og løsninger, hvor mere erfarne får lov at vise de mindre erfarne vej. Fx læres pasningen af heste i hestestalden ved at iagttage og blive inddraget i det daglige arbejde med hestene. Den teoretiske viden kobles direkte på den viden, der tilegnes i praksis. Hos Green Care Group er faglighed en kerneværdi. Det betyder meget for os, at denne faglighed er at se i vores daglige arbejde.

 Menneskesyn og værdier

Faglighed. Ordentlighed.

Ansvarlighed. Rummelighed.

Det enkelte menneske er unikt med særlige forudsætninger, særlige potentialer, og en særlig historie. Det enkelte menneske er et socialt væsen, der er afhængig af, påvirkes af og påvirker sit samspil med andre mennesker.

 

Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Green Care Group bygger på de fire kerneværdier, såsom:  1. Faglighed 2. Ordentlighed 3. Ansvarlighed og 4. Rummelighed.

Faglighed

Fællesskab og fokus på relationer

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for personlig og faglig udvikling, lægger vi vægt på at skabe gode relationer mellem den enkelte og personalet. I hverdagen opstår der naturlige fællesskaber omkring de daglige aktiviteter og vi har fokus på at støtte den enkelte i at være en del af fæ

Vi sætter ind på de områder som er væsentlige for et sundt og stabilt voksenliv ved at støtte den enkelte i erhvervelsen af centrale livskompetencer, herunder udvikling af sociale og praktiske færdigheder og støtte til at få og bevare sunde relationer.

Vi uddanner og skaber rum for dannelse, idet dannelse forenklet set handler om det komplekse i at være menneske, om relationer mellem den enkelte og de andre samt mellem menneske og samfund. Dannelse handler om at have en viden om disse aspekter og kunne sætte denne viden i spil og om at kunne tage ansvar for både sig selv, men også for fællesskabet.

GREEN CARE GROUP

SEND EN BESKED

14 + 2 =

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFON 70272728