fbpx

GREEN CARE

VORES TILBUD
KONTAKT OS
VI TILBYDER

STU, botilbud og beskæftigelsestilbud

Vi beskæftiger os samlet set med en bred målgruppe. Under de enkelte tilbud er det udspecificeret, hvilken målgruppe det specifikke tilbud henvender sig til.  Vi tilbyder uddannelse og beskæftigelse inden for følgende områder:

Landbrug, køkkenlinie, værkstedslinie, natur- og vildtpleje, hestelinie og have&ejendomsservice

Vi tilbyder: 

Rehabilitering og psykoterapeutisk behandling for borgere med sindslidelser og stress. 

 

  • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU (Lov 564)
  • Aktivitets- og samværstilbud i fritiden (SEL § 104)
  • Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
  • Særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB § 32)
  • Ressourceforløb
  • Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
  • Bofælleskaber med træning i at bo i eget hjem (SEL § 66 stk. 1. nr. 5 og § 107)
  • Kollegieboliger/lejligheder med personlig støtte
GREEN CARE

Hvorfor har vi valgt at have fokus på natur, dyr og landbrug i vores tilbud?

Forskning viser, at det at færdes og være ude i naturen er godt for menneskers velvære, både fysisk og psykisk. At opholde sig i dagslys ud i naturen, være fysisk aktiv og at omgås dyr er med til at øge livskvaliteten i form af glæde og tilfredshed, mindre aggression og bedre betingelser for læring. Forskning fra andre europæiske lande viser, at ud over naturen, har især heste har en god indflydelse og stor effekt på mennesker, som er psykisk sårbare. 

behandling + bo- og beskæftigelsestilbud

Ud over psykoterapeutisk behandling, tilbyder vi botilbud og beskæftigelse til borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og ligeledes afklaring af, hvorvidt unge mennesker skal arbejde i et beskyttet miljø eller tilbydes et skånejob på en ordinær arbejdsplads. Vores beskæftigelsestilbud er især et godt alternativ for personer, som er tilkendt førtidspension, og som på trods af deres handicap søger at kunne identificere sig med livet på en arbejdsplads udenfor institutionsmiljøet.

SØDINGE BOTILBUD

Botilbud for voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Sødinge beskæftigelsestilbud

Beskæftigelsestilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

værd at vide om STU

HVAD ER STU?

STU er en 3-årig uddannelse for unge med særlige behov og henvender sig til unge med særlige behov på grund af indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme, angst, udviklingshæmning etc.. Med STU kan unge med særlige behov opnå personlige, sociale og faglige kompetencer og blive afklaret om fremtidig  beskæftigelses- og boform. 

FOR KOMMENDE ELEVER PÅ STU

  Vi har et alsidigt og bredt STU-tilbud:

– Green Care Svanninge (nabo til Svanninge Bakker, Fyn)

Vi tilbyder uddannelse indenfor landbrug, køkkenlinie (Jord til bord) hestelinie, skovbrug/ natur og vildtpleje + jagt og Have/anlæg. Du kan se under den enkelte STU, hvilke linjer den tilbyder. 

På vores STU er det muligt at tage kørekort i mange forskellige kategorier, fx til traktor og bil. Vi kan også hjælpe dig med at få certifikater til diverse maskiner og værktøjer – bl.a. til motorsav og svejsning.

Du kan bo i vores botilbud, mens du er elev på vores STU.  Botilbuddet er dit hjem, imens du er på STU. Derfor kan du være her, når du har ferie og invitere gæster, når du har fri. 

Du bor sammen med andre unge i botilbuddet, og I hjælpes ad med at lave mad og holde jeres hjem rent. Du skal mindst vælge en ugentlig fritidsaktivitet. Det kan fx være fitness, ridning, jagt, friluftsliv eller forskellige sportsgrene.

 

OCN - FÅ BEVIS PÅ DET DU HAR LÆRT

På en STU er der ikke eksamener. For at du kan få papir på det du kan, anvender vores STU-tilbud  metoden OCN. OCN står for Open College Network (OCN) og sikrer at du som elev får et troværdigt papir på læring og kompetencer, som kan bruges ved jobsøgning, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende. 

Samtidig føles det som en stor anerkendelse at få papir på det man kan. Med OCN metoden kan man få dokumenteret sin læring eller sine kompetencer i små skridt. Læringsbeviset samler de dokumenterede færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.

OCN metoden giver både mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes under uddannelsen.

 

SÅDAN BLIVER DU ELEV HOS OS

Vi tilbyder STU, ressourceforløb, revalideringsforløb eller udviklings- og vejledningsforløb i henhold til reglerne om LOV om en Aktiv Beskæftigelse. 

Hvis du gerne vil være STU-elev på en af vores STU´er eller i et forløb hos os, skal du: 

1. Ring til Henrik Wedell på 70272728. Her kan du stille spørgsmål og har også mulighed for at aftale en rundvisning.

 2. Er du stadig interesseret i at blive STU-elev hos os efter rundvisningen, så aftaler vi en uges praktik, hvor du arbejder og bor på skolen. 

3. Hvis du efter praktikken gerne vil starte som STU-elev og vi kan tilbyde dig det du har brug for, så kontakt UU-vejleder eller sagsbehandler i din kommune. 

 

NÅR DU ER FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE

Du kan længere nede på denne side se en oversigt over hele STU-forløbet, der varer 3 år.

Når du har et halvt år tilbage skal du bestemme følgende: 

1. Hvad vil du helst arbejde med?

2. Hvor vil du bo?

Vi hjælper dig med at finde et arbejde og en bolig, hvor du kan blive, når du er færdig med din uddannelse.

 

FOR FORÆLDRE & PÅRØRENDE
Et godt samarbejde er vigtigt for både den unge, forældre og personale. Vi er aldrig længere væk end et opkald. Når en ung under 18 år starter i et forløb hos os, vil der i starten være et tæt samarbejde mellem forældre og personale med henblik på at give den unge den bedst mulige start. Hvis noget ikke skulle gå efter planen, finder vi tid til at mødes, så vi i fællesskab får skabt gode løsninger på evt. udfordringer. Der afholdes statusmøder to gange om året, hvor den unge, forældre, sagsbehandler, forstander og den unges kontaktperson fra personalegruppen deltager. For at sikre os at den unge udvikler sig i den rigtige retning har vi løbende opfølgninger på den unges uddannelsesplan. I vil som forældre have adgang til alt, der vedrører jeres unge, såfremt den unge er under 18 år. Er den unge over 18 år skal forældre have tilladelse af den unge for at sidde med ved møder og dette gælder ligeledes med hensyn til at få adgang til dokumenter, der vedrører den unge.
I er også altid velkommen til at ringe til os på 70 27 27 28, hvis I vil have mere at vide eller have uddybet nogen ting.

Land-brug

KVÆG

grise
hønsH
MARK
MASKINER

Heste

Adfærd
fodring
TRÆNING
RIDNING

Skov, Natur & jagt

JAGTTEGN
BEPLANTNING
FÆLDNING
LAVE BRÆNDe

Have & anlæg

KØKKENHAVE
FÆLDNING OG BESKÆRING
HÆKKLIPNING
BEPLANTNING
  green Care svanninge

STU med linjer indenfor Landbrug, Køkkenlinie, Værkstedslinie, Heste, Natur, skov & jagt, Have & Ejendomsservice

TIL KOMMUNERNE

 

MÅLGRUPPER

Vi optager unge borgere i alderen fra 16 – 29 år fra hele Danmark til vores  STU og borgere i samme aldersgruppe til beskæftigelsestilbud, hvor eleven/borgeren enten bor hos os eller i egen bolig med mulighed for støtte.

Ligeledes optager vi voksne borgere fra 18 år og op efter, borgere med psykiske lidelser til vores behandlings- og rehabiliteringstilbud, samt botilbud under § 107 og i egen bolig med § 85 støtte. 

Vores behandlings- og botilbud, STU og beskæftigelsestilbud retter sig til en bred målgruppe af borgere, der fx har psykiske lidelser,  indlæringsvanskeligheder, sociale udfordringer, ADHD, autisme, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og angst m.m.. Det er altid bedst at kontakte os og få en snak om den enkelte unge. 

VISITATION

Hvis I har en borger med psykiske lidelser, med indlæringsvanskeligheder og sociale udfordringer, som I mener kunne passe ind hos os, så kontakt os endelig. Vi anbefaler, at sagsbehandler og pårørende sammen med borgeren kommer på et besøg. Finder I interesse for vores tilbud kan vi anbefale en kort praktik, hvor vi afklarer om vores tilbud er det rette. Herefter aftaler vi, hvornår borgeren starter hos os, dog selvfølgelig forudsat i forbindelse med et evt. STU-forløb, at der foreligger en godkendelse fra hjemkommunen.

SAMARBEJDE

Vi samarbejder i dagligdagen med sagsbehandlere, UU-vejledere, psykiatrikere på flere hospitaler, psykologer, praktiksteder, erhvervsskoler og andre myndigheder omkring borgeren. Vi udarbejder handleplaner, dokumentation til brug for statusmøder og de nødvendige dokumenter, såsom eventuelle uddannelsesplaner i.f.b. med STU – opfølgning, udtalelser og dokumentation for indsatsen, behandlingen og udviklingen hos borgeren.

RESULTATER

Vi dokumenterer forløbet af vores terapeutiske behandling af borgerne her hos os. Vores terapeutiske behandlere beskriver og dokumenterer hele forløbet af den enkelte borger fra indskrivning til endt behandling og ophold.  

I forbindelse med STU forløb hjælper vi med afklaring af fremtidig beskæftigelses- og boform. Vi anvender metoden OCN (Open College Network) (OCN), som giver mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes under uddannelsen. OCN-læringsbeviser kan anvendes ved jobsøgning, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende

PRISER

Uddannelse, beskæftigelse og fritid
STU- særligt tilrettelagt uddannelse (Lov 564) – kr. 22.500,- / pr. måned
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) – kr. 465,- /pr. dag
Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) (Fritid) – kr. 465,- /pr. dag
Særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB §32) – kr. 22.500,- / pr. måned

BOTILBUD OG SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

Bo-del med botræning ifb. m. STU forløb for unge over 18 år (SEL §107) –  fra kr. 25.500,- /pr. måned
Bo-del med botræning ifb. m. STU forløb for unge u. 18 år (SEL § 66,5) –  fra kr. 25.500,- /pr. måned
Kollegiebolig/lejlighed – Kontakt os for en snak.
Personlig støtte (SEL §85) – kr. 410,- /pr. time

Ophold i SEL § 107 og §108  – med psykoterapeutisk behandling og rehabiliteringsforløb – basispris kr. 69.500,-/pr. måned  

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFON 70272728