Hvad er Green Care?

Hvem er Green Care Group

Green Care er en bred definition for socialpædagogisk og terapeutiske interventioner, der anvender – også i vores behandling – grønne og dyreassisterede metoder og værner om de ressourcer, der er tilgængelige inden for natur, landbrug, skovbrug, gartneri og andre udeerhverv

Forskning viser at omsorg for dyr og planter og ophold i naturen kan skabe velvære, ro og udvikling for mennesker uanset alder eller livssituation.

Målgruppen er fx borgere med psykisk lidelse, bl.a. angst, depression, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder.

Definitionen omhandler både læringsperspektivet, det pædagogiske og det mere terapeutiske.

 

Green Care er sammensat af to elementer:

  1. Naturens egen effekt: En følelse af forbindelse med naturen og en grundlæggende opfattelse af naturen som fredfyldt og beroligende.
  2. Psykologiske, sociale og pædagogiske indsatser, som er fælles med indsatser, der ikke nødvendigvis kræver brug af natur.

Green Care byder ind med økonomisk bæredygtige løsninger på en række højaktuelle, politiske dagsordener, bl.a.:

  • Forebyggelse og behandling af psykiske lidelser og stress
  • Effektive læringsveje for udsatte børn og unge
  • Nye job- og beskæftigelsesmuligheder til udsatte borgere.
  • Positiv udvikling i landdistrikterne
    -flere ordinære jobs og mere liv på landet

Social økonomisk tilgang

Green Care Group har en vision om at kunne sikre alle trin i produktionen af bæredygtige fødevarer med et socialt fokus og en socialt- og cirkulær økonomisk model. Dette skal bl.a. sikres ved at alle enheder i Green Care Group drives som Socialøkonomiske Virksomheder, med socialt udsatte borgere som grundstammen for en bred CSR-profil. Overskuddet fra de socialøkonomiske virksomheder, fx fra Green Care Groups STU geninvesteres i virksomheden, så den cirkulære socialøkonomiske model sikres.

Green Care Group driver altid forretning med 3-dobbelt bundlinje.

1: Social bæredygtighed

– Betyder at vi tager et ansvar for vores samfund og de mennesker der lever i vores samfund. Derfor har vores socialøkonomiske virksomhed og landbruget gjort plads til, at borgere som er langt fra arbejdsmarkedet, af forskellige årsager, kan være i et forløb hos os, for dels at finde sig selv, sine ressourcer, dels finde udad af om de opgaver, som er knyttet til vores jordbrug, er noget der kan motivere.

2: Økologisk bæredygtighed

– Er ens betydende med at vi skal beskytte, støtte og sikre vores allesammens fælles klode. Klodens ressourcer er knappe og menneskeheden bruger flere ressourcer end kloden kan producere. Vores massive forbrug påvirker natur, klima og miljø.
Klimaet ændres, biodiversiteten falder, drikkevandet forurenes osv. Vi skal sikre næste generation bedre vilkår og vi skal arbejde for et bedre klima, natur og miljø.

2: Økonomisk bæredygtighed

– Vi ønsker at skabe de bedst mulige og stabile tilbud til vores elever og borgere, og skabe gode arbejdspladser for vores ansatte. Dette kræver økonomiske midler til investering i bygninger og faciliteter, videreuddannelse af personalet og videreudvikling af tilbuddene m.m. Derfor er en god og stabil økonomi alt afgørende. 

Social farming

En Social Farm er et multifunktionelt landbrug, der målrettet har fokus på social, økologisk og økonomisk bæredygtighed. På disse landbrug, drages der omsorg for det enkelte menneske, natur, dyr og miljø.

En Social Farm – kan både være ment primært som et behandlings- og beskæftigelsestilbud, mens andre tilbud kan have fokus på at lave en egentlig reel produktion af fødevarer eller andre landbrugsprodukter, og hvor den sociale del er en form for bibeskæftigelse.

Europæiske erfaringer med social farming

Green Care, på dansk kaldet den grønne omsorg, er endnu ikke etableret som en samlet indsat på dansk jord, men har for alvor vundet indpas i de andre nordiske lande, samt i en lang række andre europæiske lande.

De forskellige europæiske lande, der nu praktiserer programmer inden for Green Care gør det på forskellige måder. Østrig og Norge har programmer med certificering af landbrug. Lande som England, Finland, Tyskland, Holland, Frankrig og Italien satser mere på forskning og uddannelse. Finland er fx langt fremme i forhold til at etablere uddannelse både for praktikere og planlæggere.

På baggrund af fælles nationale strategier steg antallet af sociale landbrugsprojekter i Holland fra 75 i 1998 til 720 i 2006. I dag er der i Holland over 12.000 borgere fra den tidligere statslige psykiatri, som enten er under behandling eller i beskæftigelse på de privatejede sociale farme.

En national strategi betyder blandet andet, at gårdene kan få tilskud til at tage folk i behandling eller i beskæftigelse, og at de sociale farme og deres medarbejdere er godkendt som et grønt behandlingssted.

Green Care social farming

Green Care Group arbejder med at omsætte erfaringerne med Social Farming til danske forhold, og arbejde med mennesker med særlige behov i sammenspil med en bæredygtig landbrugsudvikling. Green Care Group ønsker at imødekomme den udvikling dansk landbrug og de understøttende erhverv gennemgår i disse år, med fokus på at holde liv i og udvikle landdistrikterne med nye virksomheder og institutioner. 
En af de største gevinster, er den positive effekt og forskel Social Farming kan have for socialt udsatte. Det er gennem talrige undersøgelser på området, dokumenteret at borgere på kanten af arbejdsmarkedet, gennemgår en stor udvikling ved at komme i arbejde. De får bl.a. en større ansvarsfølelse og noget specifikt at stå op til om morgenen. Green Care Group tilbyder indsatser, hvor fokus rettes på den enkeltes personlige ressourcer, interesser og tilegnelsen af praktiske færdigheder og kompetencer, hvilket er med til at mange får en styrket tro på egne evner og fremtidsmuligheder.

Green Care Group ønsker gennem arbejdet med Social Farming at skabe en kobling mellem udsatte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og fx arbejdsopgaver i landbruget. Arbejdet  med natur, landbrug og dyr kan give en særlig ansvarsfølelse og incitament for socialt udsatte borgere.

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i landbruget, men særligt arbejdet med dyr har en stor betydning for målgruppen, da disse aktiviteter opleves som meningsfulde og kan have en terapeutisk virkning for den enkelte . Samtidig vil socialt udsatte borgere få mulighed for at tilegne sig færdigheder og kompetencer, som er nødvendige for at fungere i et arbejdsliv, hvilket kan øge deres fremadrettede muligheder for at komme i beskæftigelse.
Via lokale, regionale og nationale partnerskaber med centrale interessenter på markedet er visionen af Green Care Group kommer til at fungere som en katalysator for udvikling af koncepter indenfor Social Farming.
Green Care Group anvender FNs verdensmål som en rettesnor for arbejdet mod bæredygtig udvikling, for både mennesker og det samfund vi lever i. Verdensmålene udgør i alt 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at hjælpe med at afskaffe sult og fattigdom i verden, at reducere uligheder og sikre god uddannelse og sundhed til alle.
Link: FNs VERDENSMÅL HER

CSR & FNs 17 verdensmål

Vi lader os inspirere af nogle af FNs 17 Verdensmål, når vi udvikler forløb, tilgange, metoder, arbejdsprocesser eller forretningsgange. 

Afskaf fattigdom

Green Care Group arbejder med afskaffelse af fattigdom ved at arbejde med oplæring og optræning af personlige og praktiske kompetencer af mennesker på kanten af samfundet. Helt konkret arbejder Green Care Group med uddannelse og opkvalificering til arbejdsmarkedet via bl.a. STU og lov om aktiv beskæftigelses indsats kap. 10 og 11.
Fremadrettet vil Green Care Group ligeledes rette deres til tilbud mod andre målgrupper i aktivlovens paragraffer.

Sundhed og trivsel

I vores socialpædagogiske tilbud arbejder vi målrettet med sundhed og trivsel i dagligdagen gennem arbejdet med ADL og fx udvalgte OCN programmer. Livskvalitet, autonomi og livsduelighed  er centralt. Landbrug, heste og natur er omdrejningspunktet i de socialpædagogiske tilbud, på STU og beskæftigelsestilbud. Ophold udenfor i naturen og samvær med dyr kan bidrage til bedre psykisk velbefindende og meningsfuld beskæftigelse har i sig selv har en mental og fysiologisk sundhedsfremmende effekt. Herunder ved man, at borgere i uddannelse eller selvforsørgelse generelt har mindre tilknytning til det offentlige (kommunernes overførelsesindkomster) og sundhedsfremmende institutioner (regionerne, fortrinsvis i forbindelse psykiatriske behandlinger).

Livslang læring og kvalitetsuddannelse

Den enkelte skal støttes bedst muligt i at udnytte sit potentiale og få det bedst mulige liv gennem adgang til meningsfulde fællesskaber og aktiviteter, og livslang læring . Vi ønsker at skabe et godt og inkluderende læringsmiljø, hvor mennesker med særlige behov får mulighed for at udvikle sig, tilegne sig praktiske færdigheder og kompetencer indenfor fx landbrug, heste, skov&jagt samt have & anlæg. Green Care Group kan gennem samarbejdet med Dalum Landbrugsskole tilbyde unge med særlige behov mulighed for at tilegne sig faglige kompetencer indenfor landbrug og få certificeringer, som er anvendelige i konkrete jobs i fx landbruget.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Green Care Group ønsker at bidrage til at flere mennesker med særlige behov får uddannelse og kommer i forskellige former for beskæftigelse. 

Reducer ulighed

Vi ønsker at bidrage til bedre muligheder for uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i samfundslivet for mennesker med særlige behov

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Green Care Group søger at sikre vækst og arbejdspladser i landdistrikter og samtidig bidrage positivt til de regionale- og nationale retningslinjer for en bæredygtig og inkluderende landdistrikts udvikling. Dette sker både via de uddannelser og arbejdspladser, som Green Care Group ønsker at skabe i landbruget, men ligeledes gennem de pædagogiske institutioner som Green Care Group driver. Disse institutioner bidrager med administrative, pædagogiske og sundhedsfaglige stillinger i udkantsområderne. Herudover bidrager de pædagogiske institutioner også med at opkøbe og istandsætte bygninger og dermed understøttes de lokale håndværkeres handel i den lokale købmand. De kan dermed fungere som katalysatorer for at holde liv i lokalsamfund, der ellers uddør. LÆS ARTIKEL HER.Ansvarligt forbrug og produktion

Med fokus på social, økologisk og økonomisk bæredygtighed socialt, økologisk ønsker Green Care Group gennem sine tilbud at bidrage til en bærerdygtig produktion.

Livet på landet

Green Care Group ønsker at bidrage til at fremtidssikre den danske biodiversitet. Dette gøres bl.a. ved at have en bæredygtig tilgang til arbejdet med naturen.
Vores STU elever undervises bl.a. i, hvordan man bedst muligt sikrer de særlige økosystemer i den danske fauna.

Partnerskab for handling

Green Care Group arbejder med at skabe konstruktive partnerskaber mellem centrale aktører på området for at sikre den bedst mulige udvikling og forankring af projekterne.

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: