fbpx

Pædagogisk grundlag

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag – Fredag: 8:00-16:00

Weekend: lukket

Adresse

Brahesvej 14

5600 Faaborg

Vi arbejder målrettet efter at skabe mening og livskvalitet

Helhedsorienteret indsats og pædagogisk tilgang

Den pædagogiske tilgang og de pædagogiske metoder, der anvendes i de tilbud vi tilbyder, tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, interesser, kompetencer og behov. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats, hvor det gennemgående fokus er, at personen opnår mest mulig livskvalitet, autonomi og en meningsfuld hverdag – også i tiden efter os.

Struktur, tydelighed og forudsigelighed

gode rammer for udvikling

Med udgangspunkt i de daglige aktiviteter omkring landbruget, dyrene, skoven og naturen, skabes en struktureret og forudsigelig ramme om hverdagen, hvor læring og udvikling kan understøttes omkring meningsfulde aktiviteter. Vi møder det enkelte menneske anerkendende og udviklingsorienteret, så den enkelte bliver bedre i stand til at fornemme, fortælle og forfølge det, der er vigtigt og meningsfuldt i deres liv. Vi vægter struktur, en fast rytme i dagligdagen og klare aftaler mellem personale og elever/borgere højt. Dette er med til at skabe en tryg og overskuelig hverdag. Der tages individuelle hensyn i form af fx ugeskemaer i f.h.t. hjælp til overblik og forudsigelighed over egen hverdag.

Læs mere om vores tilbud;

STU, bo- og beskæftigelsestilbud

Faglighed og pædagogik

Tanke- og handlemønstre

Vi anvender KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) som faglig tilgang til at forstå og arbejde med os selv og borgerne. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og bygger på et ressourcefokuseret menneskesyn.

Med KRAP understøtter vi vores praksis med metoder og redskaber, som sikrer at vi bevarer fokus på at skabe gode og udviklende liv for borgerne.

KRAP giver mulighed for fælles fagligt sprog og systematik, og med KRAPs metoder, vil vores arbejde være mere målrettet i forhold til at opsamle og synliggøre viden. Derigennem sætter vi mål ud fra borgernes kognitive evner og ressourcer og med borgernes ønsker og perspektiv som pejlemærke.

Når vi arbejder kognitivt, sker det med udgangspunkt i den enkelte borgers måde at opleve, tænke, føle og handle på og vi har en grundlæggende respekt for borgerens måde at være menneske på.

Ved at arbejde anerkendende tillægges andre mere positive intentioner og vi får nemmere ved at forstå den enkelte, og derfor er Anerkendelse selve fundamentet i KRAP.

Vi arbejder med borgers grundtanker om sig selv, andre og verden, idet disse har betydning for identitet, social funktion og selvværd. Fokus rettes imod hvorledes evt. uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre kan ændres.

 

 

Fokus på ressourcer

Realistiske mål for den enkelte

Vi hjælper den enkelte med at opdage hvad de er gode til, hvad de kan bidrage med og hvad de trives med. Vi retter fokus på det, der virker og som går godt, og herigennem tydeliggøres ressourcer og kompetencer, som kan give et godt fundament i det videre arbejde. Vi tilstræber åbenhed, når vi har samtaler med vores elever og borgere, så der sættes realistiske mål for fremtiden.

Læring i praksis

Mesterlære og situeret læring

Vi arbejder med autentiske læringsmiljøer med henblik på at det enkelte menneske kan få mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det er gennem handling at vi tilegner os viden, begreber og værdier. Læring sker i alle praksisfællesskaber: fx i skolen, arbejdspladsen, i forbindelse med fritidsaktiviteter, i familien, bostedet etc.. Vi påvirker omverden og omverden påvirker os. Ved at se hvordan tingene skal gøres og få lov til at gøre det, tilegner den enkelte sig de færdigheder den konkrete praksis kræver.

På STUen, i beskæftigelsestilbuddene og i boundervisningen er situeret læring, mesterlære og ung til ung- undervisning udgangspunktet. Fælles for disse metoder er at tilegnelse af viden og læring foregår i en konkret praksis med konkrete problemstillinger og løsninger, hvor mere erfarne får lov at vise de mindre erfarne vej. Den teoretiske viden kobles direkte på den viden, der tilegnes i praksis. Hos Green Care Group er faglighed en kerneværdi. Det betyder meget for os, at denne faglighed er at se i vores daglige arbejde.

Faglighed. Ordentlighed.

Ansvarlighed. Rummelighed.

Menneskesyn og værdier

Det enkelte menneske er unikt med særlige forudsætninger, særlige potentialer, og en særlig historie. Det enkelte menneske er et socialt væsen, der er afhængig af, påvirkes af og påvirker sit samspil med andre mennesker.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Green Care Group bygger på de fire kerneværdier, såsom:  1. Faglighed 2. Ordentlighed 3. Ansvarlighed og 4. Rummelighed.

Faglighed

Vi ansætter overvejende faguddannet personale, og personalets kompetencer er sammensat efter hvilke behov, der er i borgergruppen. Skulle der opstå specielle behov for en bestemt faglighed, tilrettelægges der evt. uddannelses- eller kursusforløb eller anden kompetencegivende undervisning for at imødekomme behovet.

Vi arbejder ud fra, at den enkelte borger er unik, og vi ser borgeren ud fra et helhedsmenneskesyn, hvor borger er vigtigste aktør i eget liv.

Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange, metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv.

Personalet møder altid borger med accept og forståelse for situation og behov og arbejder altid ud fra at møde borger indenfor nærmeste udviklingszone (NUZO).

Ergoterapi anvendes som faglig tilgang i forhold til aktiviteter, hvor der bl.a. er fokus på nærmeste udviklingszone (NUZO).

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: